Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Nguyen Hai Ha

Tóm tắt


TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Tích cực hóa hoạt động của người học, chú trọng tiếp cận năng lực người học là những mục tiêu đặc biệt quan trọng trong đào tạo của các trường đại học. Seminar là một hình thức dạy học có nhiều ưu điểm đáp ứng được các yêu cầu đó. Đây là hình thức dạy học ngày càng phổ biến và phát triển.

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động seminar trong giảng dạy học phần Sinh học di truyền tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, xây dựng quy trình tổ chức seminar có hiệu quả, phát triển năng lực cho sinh viên.

 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 360 sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.

Kết quả: Khi tổ chức hoạt động seminar  giảng viên ít quan tâm đến một số khâu quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng buổi seminar bao gồm: Đề xuất vấn đề nghiên cứu tiếp theo, kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm  trước khi báo cáo, yêu cầu sinh viên lên kế hoạch thực hiện chủ đề seminar, hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu tham khảo.

Đã xây dựng kế hoạch chi tiết một số chủ đề seminar theo hướng tiếp cận năng lực phù hợp với nội dung và mục tiêu môn học, áp dụng giảng dạy tại một số lớp đem lại hiệu quả cao

Từ khóa: seminar, sinh học di truyền, tiếp cận năng lực, Điều dưỡng, Nam Định


Toàn văn: PDF