Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA

Đỗ Thùy Ninh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, ứng dụng những thành tựu của “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”diễn ra mạnh mẽ với ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những thay đổi lớn đòi hỏi thích ứng của mọi cá nhân trong xã hội. Đối với học sinh - sinh viên hiện nay, những người trẻ tuổi, được xem là nòng cốt tiếp nhận các kiến thức, xu hướng mới của thời đại, đồng thời là đại diện cho thế hệ lao động trong giai đoạn tới, việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm giúp họ thích ứng và chuẩn bị tốt cho quá trình gia nhập lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn thời đại cần đặt ra một cách cấp bách và thiết thực. Trong bài viết này nhóm tác giả trình bày những luận điểm về ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến sự thay đổi kỹ năng lao động và kết quả khảo sát 430 sinh viên hệ chính quy trường Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên về mức độ quan tâm tới những ảnh hưởng đó.

Toàn văn: PDF