Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN LIỀN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Nguyễn Văn Huân, Trần Hồng Thái, Trương Tuấn Linh

Tóm tắt


Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước đang phát triển trong khu vực và thế giới đều đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, câu hỏi đặt không chỉ với nền giáo dục Việt Nam mà của cả thế giới là làm thế nào để đào tạo ra nguồn nhân lực lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới. Từ lâu, bài toán về chất lượng đào tạo của các ngành nghề tại các cơ sở giáo dục luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Chương trình đào tạo được coi là phần xương sống, cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo của mỗi nhà trường. Trong những năm qua, Khoa HTTT Kinh tế đã xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở khảo sát yêu cầu thực tiễn, nhu cầu thực tế của các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, Khoa đã mời các chuyên gia, nhà Quản lý và các doanh nghiệp tham gia vào quá trình tư vấn, xây dựng chương trình đào tạo. Trên cơ sở khảo sát thực tế và phát huy thế mạnh của trường ĐH CNT&TT, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của các trường Đại học khác, Khoa HTTT Kinh tế đã xây dựng chương trình đào tạo các ngành của Khoa với đặc trưng riêng; đồng thời điều chỉnh linh hoạt chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Toàn văn: PDF