Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Khương, Hoàng Thị Thanh, Ngọc Thị Mỵ

Tóm tắt


Trên cơ sở của việc phân tích lý luận về phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình, bài báo trình bày kết quả đạt được khi vận dụng phương pháp này trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”  môn Giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT Thái Nguyên. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình đối với môn Giáo dục công dân ở trường THPT Thái Nguyên.

Toàn văn: PDF