Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỎI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN

Trịnh Thị Kim Thoa

Tóm tắt


Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, củng cố, tăng cường lý tưởng, niềm tin và quyết tâm nỗ lực hành động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, nhưng trong thời gian qua hiệu quả mà môn học này mang lại chưa cao. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dạy và học môn học này trong các trường đại học hiện nay là vấn đề cấp bách, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá con đường đổi mới của đất nước do Đảng lãnh đạo. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học của người giảng viên. Trong bài viết này tác giả kiến nghị đổi mới hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên. 


Toàn văn: PDF