Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền

Tóm tắt


Trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trung tâm của tất cả các cấp học, ngành học. Nội dung quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học là chuyển quá trình dạy thành quá trình tự học của trò có tổ chức và hỗ trợ tối ưu của thầy cô, ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện hỗ trợ và công nghệ thông tin, hạn chế phương pháp truyền thụ một chiều, chấm dứt tình trạng “đọc - chép”. Với sự chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vấn đề tự học được đặt ở vị trí hàng đầu trong quá trình giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, coi trọng phương pháp tự học không có nghĩa là coi nhẹ, loại bỏ các hoạt động, phương pháp khác. Căn cứ vào nội dung bài giảng và đối tượng sinh viên, giảng viên lựa chọn, vận dụng các hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp và phải kết hợp giữa hoạt động hướng dẫn sinh viên tự học với các phương thức khác một cách hài hòa, hợp lí nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên.


Toàn văn: PDF