Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT

Bùi Thị Hạnh Lâm, Phạm Thị Thu Hằng, Đoàn Ánh Dương, Lã Thị Thu Sen

Tóm tắt


Việc rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn các kiến thức, củng cố các kĩ năng Toán học mà các em còn thấy được ý nghĩa, vai trò của môn Toán đối với các lĩnh vực khoa học khác cũng như đối với thực tiễn cuộc sống. Trong khuôn khổ của bài báo này chúng tôi sẽ tập trung trình bày về kĩ năng vận dụng Toán học, một số biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit. Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn và thực nghiệm sư phạm. Trên cơ cở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi đã đưa ra quan niệm về kĩ năng vận dụng, biểu hiện của kĩ năng vận dụng Toán học và đề xuất được ba biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh.

Toàn văn: PDF