Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan

Tóm tắt


Xác suất thống kê là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học kỹ thuật, trong đó có Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF). Mỗi năm học đều có hàng trăm sinh viên trong trường tham gia học học phần Xác suất thống kê (3 tín chỉ). Trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu và phân tích những ưu nhược điểm của phương pháp giảng dạy truyền thống và giới thiệu phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập cho môn học Xác suất thống kê tại TUAF nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên và thúc đẩy sinh viên học tập một cách chủ động hơn cũng như giúp sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện hiểu biết của bản thân hơn trong các giờ học chính khóa trên lớp. Phương pháp giảng dạy được đề cập trong bài báo này đã và đang được tác giả của bài viết thực hiện trong các giờ giảng trên lớp cho học phần Xác suất thống kê (giảng dạy bằng Tiếng Việt) cho sinh viên hệ chính quy và học phần Thống kê đại cương (Elementary Statistics), Thống kê ứng dụng trong sinh học (Applied Statistics for Biological Science) (giảng dạy bằng Tiếng Anh) cho sinh viên hệ chính quy thuộc Chương trình tiên tiến.

Toàn văn: PDF