Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ULISSES TRỞ VỀ (ODYSSEUS- HOMER) TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI SỬ THI VÀ LOẠI HÌNH TỰ SỰ

Nguyễn Thị Thắm

Tóm tắt


Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới của chúng ta là mở và động. Theo quan điểm đó, Odysseus (Homer) tiếp tục trở thành ngữ liệu dạy học của môn Ngữ văn. Đoạn trích Ulisses trở về vốn được chọn và đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành. Với bài báo này, chúng tôi muốn cải thiện chất lượng dạy học đoạn trích trên thông qua một số kinh nghiệm dạy học đoạn trích theo đặc trưng của thể loại sử thi và loại hình tự sự. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn thể hiện sự ủng hộ với những người giáo viên tiếp tục lựa chọn giảng dạy đoạn trích Ulisses trở về  trong chương trình THPT.

Toàn văn: PDF