Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12

Bùi Thị Hiền, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hoằng

Tóm tắt


     Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác định “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hộp nhập quốc tế”, đồng thời “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Trong thời đại 4.0 ngày nay thì vấn đề phát triển năng lực của học sinh càng là vấn đề thời sự cấp bách. Năng lực của học sinh cần phát triển gồm các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Trong các năng lực chuyên biệt thì năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng dạy học Hóa học ở trường phổ thông. Dạy học theo trạm là một kĩ thuật dạy học tích cực, trong đó học sinh được hoạt động, tham gia giải quyết nhiệm vụ học tập ở các trạm. Sử dụng kĩ thuật dạy học theo trạm góp phần phát triển năng lực cho học sinh đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. Tuy nhiên, kĩ thuật dạy học theo trạm chưa được áp dụng nhiều, nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường phổ thông chúng tôi chọn đề tài: “Sử dụng kĩ thuật dạy học theo trạm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học chương 3 - chương trình hóa học 12” để nghiên cứu.


Toàn văn: PDF