Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

Đỗ Thị Thanh Tuyền

Tóm tắt


Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là một hoạt động tất yếu, không thể thiếu của quá trình dạy học. Trước đây, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là kiểm tra viết dạng tự luận. Nhận thấy những hạn chế của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương theo hình thức kiểm tra viết dạng tự luận, năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã chuyển việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học này sang hình thức trắc nghiệm khách quan online. Hình thức trắc nghiệm khách quan online đã khắc phục những hạn chế của hình thức tự luận mà nhà trường đã sử dụng trước đó.

Toàn văn: PDF