Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÁ CÂY CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) BỔ SUNG VÀO KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN THỊT F1 (♂R × ♀ ĐP) NUÔI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Phùng Đức Hoàn, Trương Hữu Dũng, Phan Quốc Toàn

Tóm tắt


Nghiên cứu tiến hành trên 60 lợn lai F1 (♂ R x ♀ ĐP) nuôi thịt, từ 2 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi, được chia 4 lô (15 lợn /lô), bổ sung lá cây Chè đại vào khẩu ăn ở các lô với tỷ lệ từ 0 - 25 - 30 - 35%, kết quả cho thấy:

Sinh trưởng tích lũy của lợn thí nghiệm ở các lô  TN1, TN2 và TN3 cao hơn so với lô ĐC từ 2,58 đến 4,56kg/con (P < 0,05), trong đó ở lô TN2 cho sinh trưởng tốt nhất, cụ thể là:  31,48 - 33,02 - 31,04kg/con.  Giảm tiêu tốn thức ăn tinh từ 8,32 đến 13,84% ở các lô TN so với lô ĐC.

Tỷ lệ móc hàm của lợn ở lô ĐC và các lô thí nghiệm tương ứng là: 75,11 - 77,52- 77,71 - 77,40%, (P<0,05). Tỷ lệ thịt nạc của các lô thí nghiệm cao hơn từ 0,81 đến 3,89% so với lô ĐC tương ứng là 44,44 - 46,90 - 48,33 - 45,25% (P<0,05). Giữa các lô thí nghiệm cho thấy tỷ lệ thịt nạc ở lô TN2 là cao nhất so với lô TN1 và TN3 từ 1,43 đến 3,08% (P<0,05).

 Thành phần hóa học của thịt lợn ở lô ĐC so với các lô TN là tương đương nhau, cụ thể: tỷ lệ vật chất khô và protein lần lượt là: 25,3 - 25,8 - 26,05 - 25,87% ; 22,73 - 22,79 - 22,68% (P>0,05). 

Như vậy, việc bổ sung lá Chè đại vào khẩu phần ăn có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng ở lợn, giảm tiêu tốn thức ăn tinh, tăng tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt nạc, thành phần hóa học và chất lượng thịt không thay đổi. Với tỷ lệ bổ sung 30% lá Chè đại trong khẩu phần ăn cho lợn thí nghiệm là hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất.