Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MEN TUAF - SACCHA BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, Cù Thị Thúy Nga

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá hiệu quả của men TUAF Saccha đến năng suất và chất lượng trứng của gà mái đẻ. 270 gà mái Dominnant 24 tuần tuổi được chia ngẫu nhiên thành 3 lô, mỗi lô có 30 gà mái và lặp lại 3 lần. Mỗi lô (ĐC, TN1, TN2) được cho ăn khẩu phần khác nhau có chứa 0 g, 2 g, 4 g men/kg thức ăn trong vòng 10 tuần.  Kết quả cho thấy bổ sung men TUAF Saccha cải thiện tỷ lệ đẻ, năng suất trứng. Tỷ lệ đẻ 76,50%, 76,97%, 80,65% tương ứng ở lô đối chứng, TN1, TN2. Năng suất trứng là 5,36, 5,39, 5,65 quả/mái/tuần được ghi nhận lần lượt ở lô đối chứng, TN1, TN2. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ở đối chứng, TN1, TN2 lần lượt là 1,47, 1,47 và 1,40 kg nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Về chất lượng trứng cho thấy có sự khác biệt về khối lượng, độ dày vỏ và đơn vị HU giữa các tỷ lệ men khác nhau nhưng không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Các kết quả của thí nghiệm cho thấy men TUAF Saccha cải thiện một số thông số quan trọng năng suất và chất lượng trứng của gà Dominant.

Toàn văn: PDF