Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY SƠN ĐẬU (SOPHORA TONKINENSIS GAGNEP) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, Nguyễn Thúy Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sơn đậu (Sophora tonkinensis Gagnep), kết quả cho thấy: Tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống Sơn đậu ở công thức 3 & công thức 4 (a) không có sự sai khác trong so sánh Duncan và cao nhất (đạt 96,05 - 96,75%) và cao hơn so với công thức đối chứng (Đất mặt), công thức 2, công thức 5 chắc chắn ở mức độ tin cậy 95%.

Thời gian nẩy mầm của cây Sơn đậu ở công thức 4 và công thức 5 (a) cao hơn so với công thức 3 (b) chắc chắn ở mức độ tin cậy 95%. Thời gian nẩy mầm ở công thức 1 (CT1), công thức 2 (CT2) (ab) không có sự sai khác so với ở công thức 3 (b), công thức 4 & công thức 5 (a) trong so sánh Duncan.

Số cành lá/cây và chiều cao cây Sơn đậu ở công thức 3 (a) là cao nhất; tiếp đến ở công thức 4 & công thức 5 (b) và thấp nhất ở công thức 1 (c) chắc chắn ở mức độ tin cậy 95%.

Toàn văn: PDF