Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN NHÂN TẠO

Đỗ Tú Linh, Điêu Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Khoai tây (Solanum tuberosum L.) là cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác động của NaCl nồng độ khác nhau đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và quang hợp của 4 giống khoai tây Marabel, KT1, KT5, Solara. Kết quả cho thấy chiều cao cây giảm từ 1,14% đến 27,97%, tổng diện tích lá giảm từ 8,31% đến 83,73% và khối lượng khô của rễ giảm từ 5,12% đến 54,7% so với đối chứng. Khả năng sinh trưởng của giống Marabel và KT5 suy giảm mạnh, giống KT1 suy giảm ít nhất. Tỷ lệ cây sống của KT1 cao hơn 3 giống còn lại. Hiệu suất quang hợp thuần giảm từ 25,16% đến 93,82%, hàm lượng diệp lục tổng số giảm từ 8,51% đến 41,21% so với đối chứng. Giống KT1 có hàm lượng diệp lục tổng số và hiệu suất quang hợp thuần suy giảm ít nhất trong 4 giống. Trong nghiên cứu này, giống KT1 biểu hiện chịu mặn tốt hơn các giống còn lại.

Toàn văn: PDF