Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Hương Xiêm, Lê Sỹ Lợi, Lê Thị Hảo

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định được giá thể trồng thích hợp đến sinh trưởng của cây lan Kim tuyến. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu RCBD với 3 lần nhắc lại, được tiến hành từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2018 tại trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên và số liệu được xử lý trên IRRISTAT. Theo dõi sinh trưởng của cây lan Kim tuyến  trong 150 ngày với 05 công thức giá thể của thí nghiệm cho thấy: Giá thể trồng thích hợp cho cây lan Kim tuyến là Vỏ thông + xơ dừa + đất + phân chuồng hoai với tỷ lệ 7:1:1:1. Với giá thể này, tỷ lệ cây sống cao (94,00%), sau 150 ngày trồng, cây có chiều cao trung bình là 10,41 cm, có 7,73 lá và ra mới được trung bình 2,52 nhánh và khối lượng cây đạt 25,2 g/10 cây.

Toàn văn: PDF