Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Trần Minh Nghĩa

Tóm tắt


Đối với sinh viên Công an nhân dân nói chung vấn đề hình thành lý tưởng cách mạng có ý nghĩa to lớn. Đây là thế hệ chiến sỹ Công an nhân dân tương lai; là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; những người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Để hình thành lý tưởng cách mạng cho sinh viên Công an nhân dân, công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị có vai trò quan trọng. Để phát huy được vai trò của mặt công tác này, cần phải chú ý đảm bảo tính chính xác, khách quan, cập nhật của những tri thức cần truyền đạt; phát huy vai trò nêu gương của người giảng viên; không ngừng bồi dưỡng, phát triển phẩm chất và năng lực học tập của sinh viên; phát huy mối quan hệ phối hợp với các đơn vị khác trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của sinh viên.

Toàn văn: PDF