Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON

Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng

Tóm tắt


Số lượng lớn sinh viên tập trung tại khu vực ký tác xá Đại học Thái Nguyên nói chung và Đại học Khoa học nói riêng đã phát sinh ra lượng rác thải sinh hoạt đáng kể, trong đó đặc biệt là túi nilon. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa nhận thức một cách đầy đủ về phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường. Chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về  hạn chế sử dụng túi nilonđược thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành động cho sinh viên KTX Đại học Khoa học hướng tới giảm thiểu sử dụng túi nilon. Các hoạt động chính của chương trình bao gồm: Tổ chức thuyết trình, quay và chiếu phim tư liệu, tổ chức trò chơi, cuộc thi, trình diễn thời trang, treo băng rôn, áp phích. Kết quả khảo sát sau khi triển khai chương trình cho thấy, số lượng sinh viên có nhận thức về hạn chế sử dụng túi nilon đã tăng từ 39% lên 60%.

Toàn văn: PDF