Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Thúy

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến thực trạng phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xuất phát từ việc khảo sát, nghiên cứu, phỏng vấn các nội dung liên quan đến 05 vấn đề: (1) Quy hoạch phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp; (2) Xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp;(3) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; (4) Thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục; (5) Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tác giả khuyến nghị để phát triển GDMN ngoài công lập tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới nhất thiết phải có các giải pháp đột phá, đồng bộ…

Toàn văn: PDF