Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn

Tóm tắt


Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hàng hoá [1] [2]. Những năm gần đây, sử dụng đất nông nghiệp của huyện Phú Lương đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiệu quả ngày càng cao. Những năm gần đây diện tích trồng chè trên địa bàn huyện Phú Lương đang mở rộng rất nhanh, mở rộng đất trồng chè chủ yếu chuyển đổi từ đất trồng lúa. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường tập trung nghiên cứu chủ yếu ở hai nhóm đất trồng lúa và đất trồng chè. Kết quả nghiên cứu đã thống kê trong giai đoạn 2010 - 2017 trên toàn huyện diện tích trồng chè tăng khoảng 608 ha. Nghiên cứu đã sử dụng phiếu điều tra nông hộ kết hợp phân tích xử lý thống kê để đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại 3 xã điển hình có diện tích chuyển đổi sang trồng chè lớn, bao gồm xã Yên Lạc, Tức Tranh, Vô Tranh. Kết quả nghiên cứu trên địa bàn có 5 loại hình sử dụng đất chính tương ứng với 9 kiểu sử dụng đất. Kết quả đánh giá chỉ ra rằng, các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả kinh tế cao như cây chè, lúa xuân-lúa mùa-rau đông đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, thu hút lao động. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trong tương lai của địa phương.

Toàn văn: PDF