Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SAO ĐỔI NGÔI CỦA CHU VĂN – MỘT TIỂU THUYẾT CHÂN THỰC VỚI DẤU ẤN “TIÊN BÁO” TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH

Đoàn Đức Hải

Tóm tắt


Trong Sao đổi ngôi, Chu Văn đã triển khai đề tài phù hợp với hiện thực mới, các vấn đề thế sự được đan xen vào những mâu thuẫn của đề tài sử thi. Nội dung phản ánh tích cực, hình ảnh người lính trong và sau chiến tranh được miêu tả chân thực và chi tiết. Bên cạnh đó, Chu Văn đã sớm phát hiện tấn kịch thay bậc đổi ngôi của những người bước ra từ chiến tranh với tư cách người chiến thắng bằng cái nhìn tỉnh táo. Ông nhận diện và phê phán những tệ nạn tiêu cực trong xã hội thời kỳ hậu chiến nhưng mới chỉ dừng lại ở phạm vi ảnh hưởng đối với số phận của một vài cá nhân mà chưa phải là đối với sự tồn tại và phát triển chung của xã hội nên chưa thực sự đạt tới chiều sâu cần thiết nhưng những đóng góp từ các dấu hiệu “tiên báo” trong tiểu thuyết này là không thể phủ nhận.


Toàn văn: PDF