Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên cơ sở tiến hành khảo sát 90 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tính đến tháng 12/2017 là 89,61%. Có 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển Bảo hiểm y tế tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình: (1) Nhóm yếu tố thuộc về sự tham gia của hệ thống chính trị; (2) Nhóm yếu tố liên quan đến công tác tuyên truyền; (3) Nhóm yếu tố liên quan đến trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Bảo hiểm y tế; (4) Chất lượng công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế; (5) Các quy định về thủ tục trong thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế; (6) Khả năng kinh tế của người dân. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.


Toàn văn: PDF