Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỆ THUẬT TẠO LỰC, LẬP THẾ TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ

Vũ Hoàng Toàn

Tóm tắt


Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của những nước có nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, quân đội được trang bị hiện đại như Pháp và Mỹ, “bài toán” về sự chênh lệch lực lượng được đặt ra đối với các nhà quân sự Việt Nam. Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự đại tài - đã thay đổi cán cân giữa địch và ta với việc kế thừa và đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, trong đó nổi bật lên nghệ thuật tạo lực, lập thế, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Trong điều kiện hiện nay, quan điểm Hồ Chí Minh về nghệ thuật tạo lực, lập thế vẫn còn ý nghĩa quan trọng và nên được vận dụng trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự.


Toàn văn: PDF