Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Đinh Thị Minh Hoa

Tóm tắt


Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Thuận Châu thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc học tập lý luận chính trị và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực ở địa phương, đơn vị để giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


Toàn văn: PDF