Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

Tạ Thị Thanh Huyền, Trần Thị Ngọc Thơ

Tóm tắt


Trong thời gian vừa qua, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn Thái Nguyên trong việc quản lý sử dụng vốn vay đối với thanh niên nông thôn. Để đánh giá kết quả của hoạt động này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống, nghĩa là phân tích toàn diện quá trình quản lý vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội từ xây dựng kế hoạch cho vay, tổ chức thực hiện đến kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay của thanh niên nông thôn. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 5 mức độ để đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn, quá trình sử dụng vốn và hỗ trợ sau khi cho vay. Sau đó, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn vay đối với thanh niên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF