Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền

Tóm tắt


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc, trước hết là sản phẩm văn hoá Việt Nam, đồng thời còn là sự kết tinh những tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc độ truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, mang ý nghĩa cách mạng, khoa học triệt để qua thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc là một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nội dung quan trọng trong chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sẽ góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam cũng như ở các địa phương của nước ta nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF