Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TẾCH DÒNG VN19, VN34 (TECHTONA GRANDIS LINN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO

Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng

Tóm tắt


Nghiên cứu nhân giống cây Tếch dòng VN34 và VN19 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, bao gồm nghiên cứu: Nồng độ thích hợp chất khử trùng chồi nách, nghiên cứu chất kích thích sinh trưởng đến hệ số nhân chồi và tỷ lệ nảy chồi, chất kích thích ra rễ chồi Tếch. Môi trường thí nghiệm nhân chồi nách cây Tếch dòng VN34 và VN19 là MS*. Kết quả, trên nền môi trường MS*, sử dụng chất khử trùng 0,1% HgCl2 10 phút, thu được chất lượng chồi tốt nhất với các chỉ tiêu nghiên cứu (hệ số nhân chồi - HSNC, chiều cao chồi - CCC, tỷ lệ ra rễ - TLRR, chiều dài rễ - CDR, số rễ trung bình - SDTB). Chất kích thích sinh trưởng được bổ sung là tổ hợp giữa  BAP, NAA (0,75 mg/l BAP +  0,25 mg/l NAA) cho kết quả nhân nhanh chồi tốt nhất so với sử dụng riêng BAP hay Kinetin. Chất kích thích ra rễ là IBA cho tỷ lệ ra rễ hiệu quả nhất với nồng độ 0,75 mg/l IBA.

Toàn văn: PDF