Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Đào Hồng Thuận, Đàm Văn Vinh, Đào Thị Thu Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định được chế độ che sáng phù hợp và công thức thành phần hỗn hợp ruột bầu thích hợp đối với cây Sưa trong giai đoạn vườn ươm. Thí nghiệm che sáng (thí nghiệm 1) gồm bốn công thức: CT1 (che sáng 75%); CT2 (che sáng 50%); CT3 (che sáng 25%); CT4 (không che sáng). Thí nghiệm xác định thành phần hỗn hợp ruột bầu (thí nghiệm 2) gồm bốn công thức: CT1 (không có phân); CT2 (98% đất + 2% NPK); CT3 (88% đất + 2% NPK + 10% phân vi sinh); CT4 (78% đất + 2% NPK + 20% phân vi sinh). Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức hai (che sáng 25%) và công thức ba (88% đất + 2% NPK + 10% phân vi sinh) cho cây Sưa đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt trong giai đoạn vườn ươm và tỷ lệ xuất vườn cao.

Toàn văn: PDF