Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ CỦA THỞ CPAP TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TẠI KHOA NỘI HÔ HẤP- NỘI TIẾT BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017

Nguyễn Thu Minh, Đoàn Thị Huệ, Nguyễn Bích Hoàng

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Thở máy không xâm nhập - CPAP (continous positive airway pressure) lần đầu tiên được áp dụng tại Khoa Hô hấp-Nội tiết. Mục tiêu: Một số đặc điểm và kết quả thở máy CPAP ở bệnh nhân suy hô hấp (ARF Acute Respiratory Failure). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả có đối chứng ngẫu nhiên. 60 bệnh nhân suy hô hấp cấp chia ngẫu nhiên làm hai nhóm: Nhóm được thở CPAP 31 bệnh nhân và nhóm thở oxy 29 bệnh nhân. Kết quả: Ngày điều trị trung bình của nhóm thở CPAP 4 ± 2,5 ngày; thở oxy 8 ± 3,2 ngày. Tỷ lệ chuyển thở máy xâm nhập nhóm thở CPAP 15,6%; nhóm thở oxy 31,0%; tử vong thở CPAP 12,5%; nhóm thở oxy 13,7%. Kết luận: Nhóm bệnh nhân suy hô hấp điều trị thở CPAP có ngày điều trị trung bình và tỷ lệ chuyển thở máy xâm nhập thấp hơn nhóm bệnh nhân thở oxy, không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong.

Toàn văn: PDF