Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH DANH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum)

Chu Đức Hà, Phùng Thị Vượng, Chu Thị Hồng, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, Trần Thị Phương Liên, La Việt Hồng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, 21 protein vận chuyển sucrose (sugars will eventually be exported transporter, SWEET) đã được xác định ở giống đậu gà kabuli 'CDC Frontier'. Phần lớn gen SWEET nằm rải rác trên hệ gen của đậu gà, ngoại trừ gen CaSWEET21. Đáng chú ý, một số gen CaSWEET nằm ở vùng cận đầu mút của các nhiễm sắc thể. So sánh cho thấy không có sự tương quan giữa số lượng gen SWEET với kích thước hệ gen, số lượng nhiễm sắc thể ở các loài thực vật. Bằng công cụ PIECE, kết quả đã cho thấy họ gen mã hóa SWEET ở đậu gà có cấu trúc phân mảnh. Trong đó, hầu hết các gen CaSWEET đều có sáu exon. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những thông tin cơ bản về họ SWEET ở đậu gà, đặc tính cơ bản của SWEET và mức độ đáp ứng của các gen SWEET với điều kiện bất lợi sẽ được tìm hiểu trong nghiên cứu tiếp theo.

Toàn văn: PDF