Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH CHO TRẺ BÚ SỚM CỦA BÀ MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Nguyễn Thị Sơn, Trần Anh Vũ

Tóm tắt


Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá thực hành cho trẻ bú sớm của bà mẹ và xác định các yếu tố liên quan đến thực hành và kỹ năng cho con bú sớm của bà mẹ tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, thiết kết cắt ngang được thực hiện trên 82 bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong thời gian nghiên cứu. Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ cho con bú sớm trong 1 giờ đầu trong nghiên cứu đạt 86,6%, bà mẹ thực hành đúng về cho bú mẹ hoàn toàn chiếm 69,5%. Có 54 bà mẹ chiếm 65,9% có tư thế cho bú đúng, bà mẹ cho trẻ ngậm bắt vú đúng khi bú chiếm 62,2%. Tuổi và trình độ học vấn không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với thực hành cho bú sớm ở bà mẹ. Tuổi và trình độ học vấn có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng cho bú sớm ở bà mẹ. Kết luận: Tỷ lệ bà mẹ cho con bú sớm đạt cao, tuổi và trình độ học vấn có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng cho bú sớm ở bà mẹ.

Toàn văn: PDF