Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO VỆ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CỦA VI NANG CALCI-ALGINAT-CHITOSAN TRONG DỊCH TIÊU HÓA MÔ PHỎNG

Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Hiền Giang, Đàm Thanh Xuân

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là bào chế các vi nang probiotic mà thành phần chính là Lactobacillus acidophilus bằng cách dùng tá dược calci, alginate và tinh bột và bao chitosan và để đánh giá khả năng sống sót của Lactobacillus acidophilus trong điều kiện mô phỏng đường tiêu hóa.  L. acidophilus ATCC 4653 bao gói trong vi nang alginate đã được bào chế bằng cách nhỏ hỗn hợp gồm 3% natri alginate, 10% tinh bột và sinh khối tế bào vào hỗn hợp dung dịch bao gồm 2% CaCl2 và 0,5% chitosan trong acid acetic 0,5% sau đó đông khô vi nang. Vi nang sau khi đông khô sẽ được ủ trong dịch dạ dày mô phỏng (pepsin 1%, pH = 3) trong 2 giờ, và sau đó tiếp tục chuyển sang dịch ruột mô phỏng (pancreatin 3%, pH = 7) trong 2 giờ ở 37oC. Hình thái và kích thước của vi nang trước và sau đông khô được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét SEM và kính hiển vi quang học. Kết quả chỉ ra rằng vi nang sau đông khô đáp ứng tốt yêu cầu của WHO/FAO đối với chế phẩm probiotic và  sự sống sót của probiotic sau khi  bao gói trong vi nang tăng đáng kể sau thử nghiệm (P <0,05). Nhìn chung, nghiên cứu này chỉ ra rằng vi nang calci-alginate bao chitosan có thể bảo vệ thành công và đáng kể giúp chủng L. acidophilus ATCC 4653 chống lại điều kiện bất lợi trong điều kiện đường tiêu hóa mô phỏng của con người.