Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT TỎI ĐỒNG MU

Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn Văn Bình, Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, Ngô Xuân Bình

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống tỏi đặc sản Đồng Mu, kết quả cho thấy cả 3 yếu tố thời vụ, mật độ trồng và phân bón ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất của giống tỏi Đồng Mu. Thời vụ trồng thích hợp cho sinh trưởng và năng suất tỏi Đồng Mu là tháng 9 dương lịch cho chiều cao cây trung bình, năng suất đạt kết quả cao nhất, thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến việc trồng trọt vụ kế tiếp. Ở mật độ này cây cho sinh trưởng và năng suất tỏi Đồng Mu là 50 cây/m2. Cho khả năng sinh trưởng và phát triển tốt nhất, cây cao ở mức độ trung bình, thời gian thu hoạch không kéo dài. Công thức phân bón thích hợp cho sinh trưởng và năng suất giống tỏi Đồng Mu là: Bón phân làm 3 lần bón lót với tỷ lệ 100 phân chuồng + 50% tổng số phân bón NPK tổng hợp và phân bón lá đầu trâu NPK 20 -10 -10, bón thúc lần 1 là 25% hàm lượng phân bón vô cơ và phân bón lá đầu trâu NPK, bón thúc lần 2 là 25% hàm lượng tổng phân bón vô cơ và phân bón lá đầu trâu NPK cho năng suất đạt 13.100 kg/ha.

Toàn văn: PDF