Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ CỦA TÂN SINH VIÊN BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thùy Linh, Bùi Thị Hương Dung, Lương Thị Hải Hà

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới tình hình tật khúc xạ (TKX) của tân sinh viên bác sỹ đa khoa (BSĐK) năm học 2018 – 2019 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tân sinh viên hệ BSĐK Đại học Y Dược Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Nghiên cứu trên 350 sinh viên tương đương 700 mắt, 56% có thị lực giảm. Tỷ lệ TKX là 59,7% trong đó cận thị chiếm nhiều nhất với 97,6% và viễn thị là 2,4%. Có mối liên quan giữa tật khúc xạ và giới. Không khám mắt định kỳ là yếu tố gia tăng tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ của lứa tuổi tân sinh viên.

Kết luận: Tỷ lệ tật khúc xạ ở tân sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2018 là cao, chiếm 59,7% tổng số sinh viên tham gia nghiên cứu. Trong đó cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất (97,6%). Có mối liên quan giữa tật khúc xạ và giới. Không khám mắt định kỳ là yếu tố gia tăng tỷ lệ phát hiện tật khúc xạ của lứa tuổi tân sinh viên.

Toàn văn: PDF