Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN CÓ DẠNG THANH

Dương Thị Hà, Phạm Hữu Kiên, Nguyễn Hồng Lĩnh

Tóm tắt


Trong bài báo này, một phương pháp tổng quát để khảo sát chuyển động song phẳng của vật rắn có dạng thanh được đề xuất. Phương pháp tổng quát được thực hiện qua ba bước sau: đầu tiên, chúng tôi xác định tọa độ và suy ra vận tốc, gia tốc của thanh rắn; sau đó, chúng tôi xác định vận tốc góc, gia tốc góc; cuối cùng xác định các đại lượng vật lý theo các yêu cầu của từng bài toán. Giá trị của phương pháp đề xuất trong bài báo được thể hiện qua việc giải cụ thể một số bài toán chuyển động của vật rắn dạng thanh, đặc biệt là việc khảo sát chuyển động ngay sau thời điểm ban đầu. Bài báo sẽ là một tài liệu tốt cho giáo viên, sinh viên và học sinh khi nghiên cứu về các chuyển động song phẳng của vật rắn có dạng thanh.

Toàn văn: PDF