Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh

Tóm tắt


Xáo trộn (scrambling) là một phương pháp xử lý tín hiệu giúp làm tăng tính ngẫu nhiên hay là làm trắng phổ cho chuỗi tín hiệu truyền đi. Bộ xáo trộn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như: nhận dạng hệ thống, đồng bộ, đo lường từ xa, đoán nhận kênh, và nhất là bảo vệ tin và CDMA....Có hai loại xáo trộn (scrambler): Xáo trộn đồng bộ(synchronized scrambler) vàtự đồng bộ(self-synchronized scrambler). Loại đồng bộ dùng mạch ghi dịch cộng (additive LINEAR FEEDBACK SHIFTREGISTER_LFSR), loại tự đồng  bộ và thiết bị nhúng tự thử (build-in selftest system BITS) dùng mạch ghi dịch nhân(chia): multiplicative LFSR. Bài  báo này khảo sát hướng ứng dụng của bộ trộn đồng bộ. Bộ trộn tự đồng bộ và Thiết bị nhúng tự thử sẽ được khảo sát trong bài báo tiếp theo. Công cụ thích hợp được lựa chọn là trường Galois và biến đổi D. Ta có thể thấy bộ xáo trộn đã làm cải thiện đáng kể đặc tính ngẫu  nhiêntín hiệu (làm trắng phổ).

Toàn văn: PDF