Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT CLO ĐỂ XỬ LÝ COD TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC IMC KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH - MÊ LINH - HÀ NỘI

Dương Văn Tuyền, Vũ Đức Toàn, Phạm Thị Tố Oanh

Tóm tắt


Quá trình nghiên cứu được thực hiện trên mẫu nước thải Nhà máy dược IMC - khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội. Sản phẩm chủ yếu của Nhà máy là các loại thực phẩm chức năng và thuốc đông dược. Trong quá trình sản xuất, Nhà máy đã thải ra một lượng lớn nước thải có chứa các thành phần dược phẩm hoạt tính (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs). Phần lớn các APIs khó xử lý bằng phương pháp sinh học là thành phần chủ yếu tạo nên đặc trưng ô nhiễm nước thải COD và độ màu cao. Các hợp chất Clo được sử dụng để nghiên cứu xử lý COD và màu trong nước thải hóa dược gồm có FeCl3, Cl2 và ClO2.  Kết quả nghiên cứu cho thấy tại điểm thực nghiệm tối ưu, các giá trị nồng độ của FeCl3, Cl2, ClO2, lần lượt là 0,4 g/L, 0,083 g/L và 0,158 g/L. Tương ứng với điểm thực nghiệm tối ưu, hiệu suất loại bỏ màu và COD lần lượt đạt 79,5% và 95,6%.

Toàn văn: PDF