Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI

Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng

Tóm tắt


Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu của tụ điện xét đến tính ngẫu nhiên của phụ tải và thông số tiêu chuẩn của thiết bị bù trong lưới điện phân phối (LĐPP). Hàm mục tiêu cực tiểu tổn thất điện năng trong khoảng thời gian xét được đề xuất với các ràng buộc đảm bảo yêu cầu vận hành của LĐPP như giới hạn điện điện áp nút, giới hạn công suất truyền tải của đường dây và ràng buộc cân bằng công suất nút. Chương trình tính toán được lập bằng ngôn ngữ lập trình the general algebraic modeling system (GAMS) và tính toán kiểm tra trên LĐPP qui mô lớn. Kết quả tính toán được so sánh với phương pháp tính toán bù theo tải xác định để đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất.

Toàn văn: PDF