Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam sành được triển khai tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 6 chỉ tiêu phân cấp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Với 1234,58 ha diện tich đất sản xuất nông nghiệp của xã Trung Thành đã xác định được 29 đơn vị đất đai gồm 677 khoanh đất. Đơn vị đất đai có diện tích lớn nhất là LMU29 với diện tích 98,65 ha chiếm 1,75 %. Đơn vị đất đai có diện tích nhỏ nhất là LMU22 diệc tích 11,48 ha chiếm 0,20 %. Bản đồ đơn vị đất đai này là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý duy trì, quy hoạch và phát triển trồng cam sành tại xã Trung Thành trong hiện tại và tương lai.

Toàn văn: PDF