Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học từ cuộc khủng hoảng nợ công Ailen cho Việt Nam

ĐẶNG HOÀNG LINH

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến những diễn biến trong cuộc khủng hoảng nợ công ở Ailen và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581