Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-EU năm 2012 và triển vọng 2013

ĐINH CÔNG HOÀNG

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến thực trạng quan  Việt Nam-EU năm 2012 trên các lĩnh vực quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại, hợp tác phát triển, hợp tác khoa học công nghệ, hợp tác giáo dục-đào tạo và những triển vọng trong năm 2013.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581