Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề thế tục hóa ở các nước châu Âu và bước đầu nhận diện thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

VŨ VĂN HẬU, NGUYỄN LÊ THẠCH

Tóm tắt


    Bài viết trình bày vấn đề tiếp cận quan niệm về thế tục hóa tôn giáo và quá trình thế tục hóa tôn giáo ở Châu Âu và nhận diện thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581