Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam.

Kiều Hữu Thiện

Tóm tắt


     Bài viết phản ánh và phân tích vai trò của khu vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581