Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Nguyễn Hải Lưu

Tóm tắt


     Bài viết nêu những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581