Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cà phê Việt Nam

Vũ Trí Tuệ

Tóm tắt


      Bài viết phản ánh và phân tích vai trò nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cà phê Việt Nam, qua đó đưa ra phương hướng và các giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy năng lực cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581