Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của hải quan trong nền kinh tế hiện đại – hội nhập và yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan ở Việt Nam.

Phạm Thanh Hải

Tóm tắt


      Bài viết phản ánh và phân tích vai trò của hải quan trong nền kinh tế hiện đại - hội nhập và yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581