Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nợ công châu Âu, Tây Ban Nha và các giải pháp khắc phục.

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


    Bài phỏng vấn PGS TS Đinh Công Tuấn nhằm đưa ra các bình luận về vấn đề Nợ công châu Âu, Tây Ban Nha và các giải pháp khắc phục.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581