Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ôn lại lời dạy và những bài học về sử dụng ngôn ngữ của bác Hồ

Lê Quang Thiêm

Tóm tắt


Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và vận dụ ng di sản của Bác Hồ về ngôn ngữ có ý nghĩa sâu sắc về định hướng chiến lược, đường lối, chính sách ngôn ngữ cũng như những việc làm, những hành động, ứng xử ngôn ngữ rất c ụ thể thiết thực. Hiện nay trong bối cảnh đổi mới rộng rãi, trong hội nhập khu vực và quốc tế khẩn trương ngôn ngữ trở thành công cụ sắc bén, có hiệu lực càng to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Vì vậy bài viết này chúng ta cùng nhau ôn lại bài học và lời dạy của Bác Hồ về sử dụ ng ngôn ngữ, để thực hiện theo lời Bác nhiều hơn, tốt hơn nữa.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống