Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Muốn sang thì bắc cầu kiều"

Đặng Thiêm

Tóm tắt


Bàn luận về ý nghĩa câu ca dao " Muốn sang thì bắc cầu kiều" " muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" trong văn chương và cuộc sống.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống